19 Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân mới nhất

Tập đọc: Trí dũng song toàn


Chính tả: Trí dũng song toàn


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân


Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21


Tập đọc: Tiếng rao đêm


Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ


Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Xem thêm