21 Trả lời câu hỏi bài các loại rễ, các miền của rễ mới nhất

Mục lục

Trả lời câu hỏi bài các loại rễ, các miền của rễ

Bài 1: (trang 31 SGK Sinh 6)

Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

 

 

 

2

 

 

 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

 

+

2

Cây ngô

 

+

3

Cây mít

+

 

4

Cây cam

+

 

5

Cây dừa

 

+

Bài 2: (trang 31 SGK Sinh 6)

Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Rễ gồm có 4 miền:

  • Miền trưởng thành
  • Miền hút
  • Miền sinh trưởng
  • Miền chóp rễ

Chức năng của mỗi miền:

  • Hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Làm rễ dài ra
  • Che chở cho đầu rễ
  • Dẫn truyền

Xem thêm