21 Trả lời câu hỏi bài đặc điểm chung của thực vật mới nhất

Mục lục

Trả lời câu hỏi bài đặc điểm chung của thực vật

Bài 1: (trang 12 SGK Sinh 6)

Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Chọn đáp án chỉ nơi thực vật sống.

a) Trên núi.                                         e) Trong khí quyển.

b) Ở đồng bằng.                                  g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên.                             h) Rừng ngập mặn.

d) Trong hang sâu.                               i) Ở bình nguyên.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Câu trả lời đúng là: a, b, c, g, h và i.

Bài 2: (trang 12 SGK Sinh 6)

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b, c sao cho phù hợp với đặc điểm chung của thực vật:

Tự tổng hợp được … (a)………………………..

Có đời sống… (b)…….

Phản ứng chậm với các…………… (c) … từ bên ngoài.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) Chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

b) Cố định.

c) Kích thích.

Bài 3: (trang 12 SGK Sinh 6)

Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b, c sao cho phù hợp với các câu trả lời sau:

Dân số tăng, nhu cầu về.. (a).. tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật cũng tăng.

Tình trạng … (b) … bừa bãi. Làm giảm … (c) … rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) đồ gỗ

b) phá rừng

c) diện tích

 

Xem thêm