Business is booming.

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 26

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 26

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 3):

a) Tìm 1/2 của: 12 cm; 18 kg; 10 lít

b) Tìm 1/6 của: 24 m; 30 giờ; 54 ngày

Lời giải:

a) 1/2 của 12 cm là 12: 2 = 6 (cm)

1/2 của 18 kg là 18: 2 = 9 (kg)

1/2 của 10 lít là 10: 2 = 5 (lít)

b) 1/6 của 24 m là 24: 6 = 4 (m)

1/6 của 30 giờ là 30: 6 = 5 (giờ)

1/6 của 54 ngày là 54: 6 = 9 (ngày)

Bài 2 (trang 27 SGK Toán 3): Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn 1/6 số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Lời giải:

Vận tặng bạn số bông hoa là:

30: 6 = 5 (bông hoa)

Đáp số: 5 bông hoa

Bài 3 (trang 27 SGK Toán 3): Có 28 học sinh đang tập bơi, 1/4 số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Lời giải:

Số học sinh lớp 3A đang tập bơi là:

28: 4 = 7 (học sinh)

Đáp số: 7 học sinh

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 3): Đã tô màu 1/5 số ô vuông của hình nào?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 26

 

Lời giải:

Nhận xét: – mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

1/5 số ô vuông của mỗi hình gồm: 10: 5 = 2 (ô vuông)

Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy. Đã tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình 2 và hình 4


Xem thêm:  Kể một câu chuyện về lòng nhân ái mà em biết lớp 4

Comments are closed.